The Armenians of Kabul and Afghanistan

Jonathan L. Lee, "The Armenians of Kabul and Afghanistan", Cairo to Kabul. Afghan and Islamic Studies (Melisende, 2002).

pdfLee_2002_The_Armenians_of_Kabul_and_Afghanistan.pdf2022-09-28

read more

1965: "The Events of April 24 in Moscow, USSR"

2015-03-05

read more

Հերոս Մարի Չիլինկիրեան

read more

Ասատուր Սաչեան, « Դրուագներ Հաճնոյ Հերոսամարտէն եւ Հերոսին Ոդիսականը»

Ասատուր Սաչեան, «Դրուագներ Հաճնոյ Հերոսամարտէն եւ Հերոսին Ոդիսականը» (յուշեց՝ Հերոս Ասատուր Սաչեան, գրեց՝ Արամ Ասպետ), Պէյրութ, Տպ. Տօնիկեան, 1961.

[Stories of Resistance in Hajen and the Odyssey of Hero Assadour Satchian, Beirut: Doniguian Press, 1961] 

pdf[download entire book (324 pages)]

2014-01-22

read more

e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2023 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.